AVLYST! Innkalling til Regionting NMF Region Øst 23. mars 2020

Avlyst på grun av fare for smittespredning av corona-virus. Ny dato kommer seinere.

Publisert 21. januar 2020. - Alle klubber skal samme dato ha fått epost med innkalling til regionstinget så sant klubbens kontaktinfo er oppdatert.

Tid: Mandag 23. mars 2020 kl. 19:00.

Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta.

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle årsberetninger for 2019.
9. Behandle revidert regnskap for 2019, og revisors beretning.
10. Behandle innkomne forslag og saker.
11. Fastsette kontingent.
12. Behandle budsjett for 2020.
13. Foreta følgende valg:
A) Nestleder for 2 år.
B) 1 styremedlem for 2 år.
C) Ungdomsrepresentant for 1 år.
D) 2 varamedlemmer for 1 år.
E) 1 medlem kontrollkomite for 2 år og ett varamedlem til kontrollkomite for 1 år.
F) Representanter til ting i overordnede organisasjoner eller gi fullmakt til styret til å oppnevne representantene.
G) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste regionsting.

Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget.
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:
C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest tirsdag 10. mars 2020, sendes til epost post@nmfregionost.no. 

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest tirsdag 17. mars 2020 til epost post@nmfregionost.no 

Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden å komme inn å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding pga. bestillingen av lokaler og servering.

VEL MØTT TIL REGIONSTING

Vennlig hilsen

Geir Øyen
Leder NMF Region Øst

Innkallingen i pdf, klikk her