Lov for NMF Region Øst

LOV FOR NORGES MOTORSPORTFORBUND REGION ØST NORGE

Stiftet 09.02.2008
Vedtatt av regionstinget 09.02.2008, med senere endringer - sist 15.06.2020.

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

§ 1         Formål

(1)          Regionens formål er å arbeide for motorsport idrettens utvikling innen regionen, og å fremme samarbeidet med idrettslagene. Regionen skal bistå Norges Motorsportforbund i alle spørsmål som gjelder motorsport idretten innen regionen.

 

(2)          Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

§ 2         Organisasjon

(1)          Regionen opprettes, sammenslås og oppløses av særforbundet, som også fastsetter regionens grenser.

 

(2)          Regionen består av alle idrettslag innen regionens grenser som er medlem av særforbundet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

(3)          Gjennom særforbundet er regionen et organisasjonsledd innen NIF.

 

(4)          Regionen skal overholde NIFs og særforbundets regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for regionen uavhengig av hva som måtte stå i regionens egen lov.

 

§ 3         Oppgaver

Regionen skal bl.a.

 1. Representere NMF og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett.

 

 1. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver motorsport idrett. Bistå idrettskretsene i spørsmål av felles interesse for flere idretter.

 

 

 1. Godkjenne idrettsarrangementer, oppnevne nødvendige dommere, jury, samt utarbeide terminliste i grener hvor dette er aktuelt.

 

 1. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med NMFs planer.

 

 1. Gi faglig bistand til regionens klubber til gjennomføring av regionmesterskap/cup, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang.

 

Regionen stiller med medaljer til sammenlagtresultater i regionmesterskap/cuper.

 1. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg.

 

 1. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra NMF og idrettskretsene.

 

§ 4         Kontingent

(1)          Kontingenten fastsettes av regionstinget.

(2)          Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på regionstinget. Styret kan anbefale overfor NMF at lag, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap i NMF.

 

II TILLITSVALGTE

 

§ 5         Kjønnsfordeling

(1)          Regionen skal arbeide for en lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning av styre, komité mv. og representasjon til ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komite mv. og ved representasjon til ting, skal begge kjønn være representer. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)          Ved valg/oppnevning til styrer, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter tinget sende ut innkalling til ekstraordinært ting der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)         Ved representasjon må den delegasjon som møter oppfylle bestemmelsen, hvis ikke skal antallet representanter i den fremmøtte delegasjonen reduseres slik at den oppfyller bestemmelsen. Tinget kan likevel godkjenne den fremmøtte delegasjonen dersom det foreligger uforutsette forhold utenfor regionens kontroll.

(4)         Idrettsstyret kan pålegge regionen å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til nytt ting eller foreta ny oppnevning.

(5)          Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§6         Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

 1. utfører lønnet arbeid for et organisasjonsledd tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
 2. mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra et organisasjonsledd i løpet av et kalenderår.

(2)          En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i et organisasjonsledd, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)          En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer. 

(4)          Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.

(5)          En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller oppnevnt.

(6)          Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 7        Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til et organisasjonsledd

 

(1)          En person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd som  overstiger 1 G i løpet av et kalenderår, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse  som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)          Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)          En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4)          Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 

§ 8        Inhabilitet

(1)          En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i regionen er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a)

når vedkommende selv er part i saken,

 

b)

når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

 

c)

når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,

 

d)

når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2)          Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3)          Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i regionen.

(4)          Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5)          Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)          I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7)          I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

 

 

§ 9        Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)           Styrer, komiteer og utvalg i regionen er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)          Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak.  Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)         Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelig for idrettslag tilsluttet særkretsene, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 10      Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1)          Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2)          Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)          Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 

§ 11       Regnskap- og revisjonsplikt mv.

(1)          Regionen er regnskaps og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Idrettsstyret kan sette en tidligere frist. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom regionen har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2)          Regionen skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Regioner med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For regioner somikkehar regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

 

 1. Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele regionens aktivitet. Dersom regionen er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
 2. Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
 3. Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og regionens art og omfang tilsier.
 4. Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

 

(3)          Bankkonti skal være knyttet til regionen, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(4)          Regionen skal ha underslagsforsikring.

 

§ 12       Budsjett

 1. På regionstinget skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
 2. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 3. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§13        Utlån og garanti

Regionen kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.

 

§ 14       Regionstinget

(1)          Regionens høyeste myndighet er regionstinget som avholdes årlig innen utgangen av april måned.

(2)          Regionstingetinnkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på regionens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før regionstinget. Forslag som skal behandles på regionstinget, må være sendt til styret senest to uker før regionstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til regionstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før regionstinget.

(3)          Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør regionstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4)          Regionstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5)          På regionstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

 

§ 15       Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett

(1)          Forslagsrett til regionstinget:

 1. Styret
 2. Et representasjonsberettiget idrettslag
 3. Møteberettiget komite/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(2)

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på regionstinget:

 1.      Styret
 2.  

Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

Inntil 100 medlemmer                                              2 representanter

Over 100 og inntil 250 medlemmer              3 representanter

Over 250 medlemmer                                              4 representanter

 

Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

 

(3)          Møterett, talerett og forslagsrett på regionstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde.

 1. Kontrollutvalgets medlemmer
 2. Valgkomiteens medlemmer
 3. Lederne i tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

 

 1. Møterett og talerett på regionstinget:
  1.       Representanter fra NMF og NIF

(5)

For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til ting, må man være fylt 15 år i løpet av kalenderåret, være medlem av et idrettslag tilsluttet regionen i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(6)

En person kan ikke samtidig inneha mer et av følgende verv i regionen: medlem av styret, valgkomite, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på regionstinget som representant for annet organisasjonsledd.

 

§ 16       Ledelse av regionstinget

Regionstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være representant.

 

§ 17       Regionstingets oppgaver

Regionstinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne sakslisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for regionen.
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for regionen.
 13. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder for to år, vekselsvis annet hvert år.
  2. 3 styremedlemmer for to år, vekselsvis to og en annet hvert år.
  3. Ungdomsrepresentant for ett år.
  4. To varamedlemmer for ett år.
  5. Kontrollutvalget med to medlemmer for to år, vekselsvis annet hvert år og ett varamedlem for ett år.
  6. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi regionstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  7. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste regionsting.

 

Leder og nestleder velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.  Deretter velges varamedlemmene samlet, Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem og 2. varamedlem.

 

§ 18       Stemmegivning på regionstinget

(1)          Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre.  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2)          Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3)          Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)          Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 19       Ekstraordinært regionsting

(1)          Ekstraordinært regionsting innkalles av regionstyret med minst 2 ukers frist 

            etter:      

 1. Vedtak av regionens styre eller ting.
 2. Vedtak av styre eller ting i overordnet organisasjonsledd, eller
 3. Skriftlig krav fra ¼ av idrettslagene i regionen,

(2)          Sakslisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)          Et ekstraordinært regionsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(4)          Ekstraordinært regionsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære regionstinget.

 1. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære regionstinget hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære regionstinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§20        Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

               Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til regionens størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av regionstinget.

 

§ 21       Regionens styre

(1)          Regionen ledes og forpliktes av styret som er regionens høyeste myndighet mellom regionstingene.

(2)          Styret skal:

 1. Iverksette regionstingets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. Forestå regionens daglige administrasjon, representere regionen utad og utøve faglige myndighet innen regionens grenser.
 3. Påse at regionens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at regionen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 4. La regionens klubber arrangere regionsmesterskap og andre konkurranser innen regionen og utarbeide terminlister for dette i grener hvor dette er aktuelt.
 5. Utvikle regionens organisasjon og aktivitetstilbud.
 6. Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
 7. Oppnevne representanter til forbundsting dersom regionstinget ikke har valgt representanter.

(3)          Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det, eller minst to av styremedlemmene forlanger det.

 

§ 22       Valgkomité

Valgkomiteen velges på regionstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på regionstinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

§23        Kontrollutvalg

 1.  

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

 1. Påse at regionens virksomhet drives i samsvar med regionens og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. Ha et særlig fokus på at regionen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
 3. Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på regionstinget, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 4. Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til regionstinget, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre regionen har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

(2)

Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

 

§ 24       Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

 1. For alminnelige disiplinærforføyninger, gjelder regler vedtatt av overordnet organisasjonsledd og ev. regler vedtatt av regionen.
 2. For sanksjoner gjelder NIFs lov og regelverk vedtatt av NMF.
 3. For straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs straffebestemmelser og antidopingregelverk.

 

§ 25       Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom regionen og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

 

§ 26       Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

 

§ 27       Lovendring

(1)          Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for tilsluttede idrettslag så snart de er vedtatt av styret.

(2)          Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært regionsting etter å ha vært oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre regionstinget vedtar noe annet. Dersom regionstinget vedtar lovendringer, sende protokollen til NMF. Ved eventuell motstrid mellom regionens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. NMF kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)          Endringer §§ 27 og 28 kan ikke vedtas av regionen selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 28       Oppløsning

Regionen kan bare oppløses av NMF. Ved oppløsning eller annet opphør av regionen tilfaller regionens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av NMF.