Søkbare midler hos NMF Region Øst

NMF Region Øst har vedtatt at vi vil prøve å støtte opp om tiltak for barn og unge i klubbene og tiltak som fremmer kvinner i motorsport i vår region. Vi håper dette kan være et lite bidrag til det viktige arbeidet klubbene og andre gjør for for barn og unge og kvinner i motorsport.

Regionen budsjetterer en post for dette hvert år så sant vi har mulighet for det, og søknadsfristen er satt til 1. november. Videre er det utarbeidet noen enkle kriterier som må oppfylles for å komme i betraktning som søker.

Alle søknader blir behandlet under ett etter søknadsfristen går ut, og eventuelle tildelinger utbetales i søkeråret.

Søknader bes sendt på epost til post@nmfregionost.no. Eventuelle spørsmål kan rettes til samme epostadresse.

 

Kriterier for søking av midler NMF Region Øst

  • Søknadsfrist 1. november.
  • Øvre grense for tildeling; inntil Kr 10.000,- pr. søker hvis det er budsjett for det.
  • Tiltaket må fremme rekruttering til motorsport i NMF.
  • Tiltaket må fremme aktivitet for barn og unge 5-16 år.
  • Søkerklubb må være tilsluttet NMF og tilhøre regionen.
  • Kvinneprosjekter skal være forankret i Region Øst, det er ingen øvre aldersgrense for kvinnesatsninger.
  • Det gis ikke støtte til kommersielle aktører.