Innkalling til Regionting 26. februar 2019

Alle klubber skal allerede ha fått epost (sendt ut 26.01.) med innkalling til regionsting så sant kontaktinfo er oppdatert, men innkallingen er gjengitt under for ordens skyld. 

Tid: Tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.00

Sted: Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsberetninger for 2018
5. Behandle revidert regnskap for 2018
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette kontingent
8. Behandle budsjett for 2019
9. Foreta følgende valg:
A) Leder
B) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
C) Ungdomsrepresentant
D) 1 Revisor
E) Representanter til ting i overordnede organisasjoner

F) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste særregionsting


Representasjon på regionstinget er i henhold til regionens lov § 14:

På regionstinget møter med stemmerett:
A) Regionsstyret
B) Representanter fra klubbene etter følgende skala:
t.o.m. 100 medlemmer    2 representanter
f.o.m. 101 medlemmer og t.o.m. 250 medlemmer 3 representanter
f.o.m. 251 medlemmer og over   4 representanter

Som beregningsgrunnlag benyttes NIFs oppgaver over aktivitetstall lik NMFs forbundsting.
Det presiseres at klubbenes representasjon er i henhold til NIFs lov § 2-4 og valgt på årsmøte eller oppnevnte av styret etter fullmakt og meldt regionen senest en uke før tinget.
Ifølge regionens lov § 4 har klubber som skylder kontingent for mer enn ett år ikke stemmerett eller andre rettigheter på regionstinget.

Videre møter uten stemmerett, men med tale og forslagsrett:

C) Valgkomiteens medlemmer
D) Revisorer

Forslag som skal behandles må være regionen i hende senest torsdag 11. februar 2019, sendes på epost post@nmfregionost.no. 

Saksliste og øvrige nødvendige dokumenter med forslag sendes klubbene elektronisk senest en uke før tinget.

Påmelding sendes regionen elektronisk senest torsdag 19. februar 2019 til epost post@nmfregionost.no.

Etter presedens fra seksjonsårsmøtet, så nektes ingen med det formelle fra egen klubb i orden, å komme inn å få sine rettigheter på regionstinget, men vi ber om påmelding pga bestillingen av lokaler og servering.

VEL MØTT TIL REGIONSTING

Etter den formelle delen av tinget er over, vil Tor Linnerud fra NMF informere litt om opplegget som er utviklet for klubbutvikling. Dette kan klubbene ha stor nytte av, så sett av en halvtimes tid ekstra.

Vennlig hilsen

Geir Øyen
Leder NMF Region Øst

Innkallingen i pdf-format